Informacja dotycząca organizacji

zajęć rewalidacyjnych

oraz zajęć dla klas I-III od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r.

w SOSW Nr 1 w Szczecinie

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej możliwością prowadzenia w bezpośrednim kontakcie z wychowankami zajęć, rewalidacyjnych, dydaktycznych i opiekuńczych w kl. I-III  uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić swoje  dziecko na zajęcia stacjonarne w Ośrodku w czasie epidemii COVID 19 należy:

  1. Zapoznać się z Procedurą funkcjonowania i bezpieczeństwa obowiązującą w  SOSW nr 1
    w Szczecinie 
  2. Wypełnić  WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA
  3. Wypełnić  OŚWIADCZENIA:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w związku z pandemią COVID-19, decyzje o rozpoczęciu działalności placówki podjęte zostały w oparciu o dogłębną analizę potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych przy zachowaniu staranności i troski o bezpieczeństwo uczniów a także pracowników Ośrodka.

Zajęcia rewalidacyjne:

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów niepełnosprawnych (grupa wysokiego ryzyka powikłań zdrowotnych wynikających z COVID-19) w placówce będą stopniowo wprowadzane zajęcia rewalidacyjne (pojedyncze) w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia z osoba prowadzącą.

Nie będzie możliwości wyboru dni, ani zmiany wskazanych godzin zajęć rewalidacji, w których uczeń będzie przebywał w szkole.

Zajęcia rewalidacyjne mogą być zorganizowane blokowo max. 3 godz., w zależności od możliwości kadrowych, wg indywidualnego harmonogramu.

W dalszym ciągu  będzie kontynuowana praca uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia       na odległość.

Klasy I-III

Zorganizowane zostały zajęcia dla klas I-III w klasie III a.

Informuję, że dla uczniów klas I-III, których rodzice zdecydowali o nieuczęszczaniu do szkoły nadal będzie organizowane nauczanie zdalne.

Dowóz na zajęcia i odbiór rodzice realizują we własnym zakresie.

Z poważaniem

Dyrekcja SOSW nr 1 w Szczecinie