Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 powstał 1 paĄdziernika 1977 roku na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i został przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Początkowo nosił nazwę Państwowego Zakładu Wychowawczego nr 1, a od 1 września 1984 roku funkcjonuje pod nazwą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 .Placówkę zlokalizowano w budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 68 przy ulicy Polickiej 3 w Szczecinie. Jej organizację powierzono dyrektorowi Zakładu Wychowawczego w Zajezierzu - Piotrowi Dzwince.

W pierwszym roku istnienia zakład dzielił budynek ze szkołą podstawową. Jego pierwsi uczniowie pomagali przygotować placówkę do jej oficjalnego otwarcia. We wrześniu 1978 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny, naukę rozpoczęło 42 uczniów. Placówka podjęła działalność dydaktyczną, rewalidacyjną i wychowawczą, skupiając dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno ze Szczecina jak i całego województwa. Funkcjonowały w niej specjalna szkoła podstawowa, wówczas z klasami IV, V, VI i internat.

Początki działalności SOSW nr 1 były bardzo trudne Był to okres organizacji placówki i walki o przetrwanie w kryzysowych latach osiemdziesiątych. W tym czasie przygotowano dla uczniów pierwsze klasy i pracownie szkolne oraz pomieszczenia internackie. W latach 1980-90 przeprowadzono kapitalny remont budynku, wymieniono stolarkę okienną, doprowadzono gaz do kuchni, zorganizowano pralnię, wybudowano drogę dojazdową do zakładu, wyremontowano boisko szkolne i wybudowano plac zabaw. Przejęto od Państwowego Gospodarstwa Rolnego część ziemi i założono na niej sad wraz z ogrodem warzywnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 od pierwszych lat swojego funkcjonowania był jedną z najlepszych placówek kształcenia specjalnego w Szczecinie i województwie. Już od 1978 roku organizowano w nim, we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, a póĄniej Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, konferencje metodyczne, konsultacje dotyczące stopni specjalizacji zawodowej, zajęcia pokazowe.

Od 1980 roku rozpoczęto współpracę z Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Szczecinie, a póĄniej Uniwersytetem Szczecińskim. W Ośrodku odbywały się praktyki i zajęcia pokazowe dla studentów pedagogiki specjalnej. W 1982 roku uczestniczyli w nich także studenci Studium Wychowania Przedszkolnego z Gorzowa Wielkopolskiego. Od 1982 roku Ośrodek pełnił również funkcję „Szkoły ćwiczeń” Zakładu Kształcenia Nauczycieli, gdzie organizowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oligofrenopedagogów. W latach osiemdziesiątych, w ramach współpracy między ośrodkami specjalnymi prowadzono w SOSW nr 1 zajęcia otwarte dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego.

W listopadzie 1990 roku Dyrektorem placówki została pani mgr Irena Główczyńska, w następnych latach zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu placówki. Polepszyła się baza materialna ośrodka: wybudowano nowy plac zabaw, wyremontowano łazienki, toalety, kuchnię, dach, oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i prysznicami, rozpoczęto wymianę okien drewnianych na plastikowe, powstawały nowe klasy, pracownie i gabinety specjalistyczne, przybywało nowoczesnego sprzętu, pomocy naukowych, rozrastał się księgozbiór biblioteczny. W 2002 roku zorganizowano dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu.

W nauczaniu kadra pedagogiczna oparła się na nowych metodach pracy: obok metody ośrodków pracy zaczęto stosować metodę Weroniki Sherborne, dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz,metodę nauczania elementów matematyki w/g prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy metody nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego, pedagogikę zabawy. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wzbogacane były ośrodkowymi konkursami, wycieczkami, organizowano wystawy - w galerii „Po schodkach” i „Morskiej”, turnieje, przeglądy artystyczne, zawody sportowe. W Ośrodku zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, prowadzone były zajęcia rewalidacyjne. Zadania stawiane przed uczniami dostosowywano stopniem trudności do ich możliwości psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy oraz przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych.

W 1999 roku, zmieniono organizację placówki – powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej, która funkcjonowała na podbudowie ośmioletniej specjalnej szkoły podstawowej. Uczniowie tej szkoły kończyli swoją edukację mając wyuczony zawód - pracownik gospodarstwa domowego, o specjalności: pomocnik w pracach ogrodniczych i domowych. Od 2000 roku istnieje również na terenie ośrodka gimnazjum specjalne.

W trzydziestoletniej historii naszej placówki było bardzo wiele organizacji i ludzi dobrej woli, którzy na co dzień wspomagali naszych wychowanków. To właśnie dzięki nim nasi podopieczni mieli okazję przeżyć wiele wspaniałych chwil. Bez wahania wszystkich tych ludzi możemy nazwać naszymi przyjaciółmi.

Nasi Przyjaciele

Jedną z takich organizacji, która od blisko 20 lat stale wspiera i wspomaga naszą placówkę jest Stowarzyszenie Barnhemmet i Szczecin, organizacja, która powstała w Szwecji z inicjatywy wolontariuszy i ludzi dobrej woli, a jej celem jest wspieranie i niesienie pomocy naszym wychowankom. W trakcie współpracy, Stowarzyszenie wspierało materialnie naszych wychowanków wyposażając ich min. w odzież i obuwie. Dzięki Stowarzyszeniu Barnhemmet i Szczecin, nasza placówka została wyposażona w meble, urządzenia gospodarstwa domowego dla kuchni, pracowni szkolnych i pomieszczeń internatu, sprzęt radiowo - telewizyjny i komputerowy, pomoce dydaktyczne. Dzięki wsparciu materialnemu Stowarzyszenia, na potrzeby naszej placówki został zakupiony samochód osobowy. Od 1995 roku Stowarzyszenie Barnhemmet i Szczecin organizowało podczas wakacji kolonie letnie w Szwecji w miejscowości Grasmark dla naszych wychowanków.