BIP

Historia placówki

Serdecznie witamy Państwa na stronie naszej placówki.

W tym miejscu będziecie mogli Państwo zapoznać się z historią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie, obecnie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1. Jest o czym poczytać, gdyż w tym roku obchodzimy 42 lecie istnienia placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 powstał 1 października 1977 roku na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i został przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Początkowo nosił nazwę Państwowego Zakładu Wychowawczego nr 1, a od 1 września 1984 roku funkcjonuje pod nazwą Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1. Placówkę zlokalizowano w budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 68 przy ulicy Polickiej 3 w Szczecinie. Jej organizację powierzono dyrektorowi Zakładu Wychowawczego w Zajezierzu – Piotrowi Dzwince.

W pierwszym roku istnienia zakład dzielił budynek ze szkołą podstawową. Jego pierwsi uczniowie pomagali przygotować placówkę do jej oficjalnego otwarcia. We wrześniu 1978 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny, naukę rozpoczęło 42 uczniów. Placówka podjęła działalność dydaktyczną, rewalidacyjną i wychowawczą, skupiając dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zarówno ze Szczecina, jak i całego województwa. Funkcjonowały w niej: specjalna szkoła podstawowa, wówczas z klasami IV, V, VI oraz internat.

Początki działalności SOSW nr 1 były bardzo trudne. Był to okres organizacji placówki i walki o przetrwanie w kryzysowych latach osiemdziesiątych. W tym czasie przygotowano dla uczniów pierwsze klasy i pracownie szkolne oraz pomieszczenia internackie. W latach 1980-90 przeprowadzono kapitalny remont budynku, wymieniono stolarkę okienną, doprowadzono gaz do kuchni, zorganizowano pralnię, wybudowano drogę dojazdową do zakładu, wyremontowano boisko szkolne i wybudowano plac zabaw. Przejęto od Państwowego Gospodarstwa Rolnego część ziemi i założono na niej sad wraz z ogrodem warzywnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 od pierwszych lat swojego funkcjonowania był jedną z najlepszych placówek kształcenia specjalnego w Szczecinie
i województwie. Już od 1978 roku organizowano w nim, we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (późniejsze Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli) konferencje metodyczne, konsultacje dotyczące stopni specjalizacji zawodowej, zajęcia pokazowe.

Od 1980 roku rozpoczęto współpracę z Wyższa Szkołą Pedagogiczną
w Szczecinie, później z Uniwersytetem Szczecińskim. W Ośrodku odbywały się praktyki
i zajęcia pokazowe dla studentów pedagogiki specjalnej. W 1982 roku uczestniczyli w nich także studenci Studium Wychowania Przedszkolnego z Gorzowa Wielkopolskiego. Od 1982 roku Ośrodek pełnił również funkcję
Szkoły ćwiczeń Zakładu Kształcenia Nauczycieli, gdzie organizowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oligofrenopedagogów. W latach osiemdziesiątych, w ramach współpracy między ośrodkami specjalnymi prowadzono w SOSW nr 1 zajęcia otwarte dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego.

W listopadzie 1990 roku Dyrektorem placówki została pani mgr Irena Główczyńska. W następnych latach zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu placówki. Polepszyła się baza materialna ośrodka: wybudowano nowy plac zabaw, wyremontowano łazienki, toalety, kuchnię, dach, oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i prysznicami, rozpoczęto wymianę okien drewnianych na plastikowe, powstawały nowe klasy, pracownie i gabinety specjalistyczne, przybywało nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych, rozrastał się księgozbiór biblioteczny. W 2002 roku zorganizowano dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

W nauczaniu kadra pedagogiczna oparła się na nowych metodach pracy. Obok Metody Ośrodków Pracy zaczęto stosować metodę Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, metodę nauczania elementów matematyki w/g prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy metody nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego, pedagogikę zabawy. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wzbogacane były ośrodkowymi konkursami, wycieczkami, organizowano wystawy – w galerii „Po schodkach” i „Morskiej”, turnieje, przeglądy artystyczne, zawody sportowe. W Ośrodku, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, prowadzone były zajęcia rewalidacyjne. Zadania stawiane przed uczniami dostosowywano stopniem trudności do ich możliwości psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz utrwalanie wiadomości szkolnych odbywało i wciąż odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy oraz przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych.

W 1999 roku zmieniono organizację placówki – powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej, która funkcjonowała na podbudowie ośmioletniej specjalnej szkoły podstawowej. Uczniowie tej szkoły kończyli swoją edukację mając wyuczony zawód – pracownik gospodarstwa domowego, o specjalności: pomocnik w pracach ogrodniczych i domowych. Od 2000 roku istniało również na terenie ośrodka gimnazjum specjalne (obecnie klasy gimnazjalne).

We wrześniu 2017 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę powierzono pani Iwonie Olszewskiej.

Od dnia 1 września 2020 roku placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie.

Od dnia 1 września 2022 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 sprawuje pani Elżbieta Makris.