Kadra

Kadrę pedagogiczną Ośrodka stanowią nauczyciele szkół, pedagog, psycholog, bibliotekarz, dwóch nauczycieli religii, nauczyciele rewalidacji indywidualnej (logopeda, neurologopeda, specjalista korekcji wad postawy, surdopedagog) oraz wychowawcy internatu. Wszyscy pracownicy Ośrodka posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Są oni odpowiedzialni za jakość wykonywanej pracy oraz za powierzonych ich opiece uczniów i wychowanków.

Kadra pedagogiczna na bieżąco doskonali swój warsztat pracy, kończy studia podyplomowe oraz kursy doskonalące co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. W szkołach zatrudnionych jest 40 nauczycieli, przeważająca ich część uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W internacie pracuje 5 wychowawców i wszyscy z nich posiadają stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele i wychowawcy są otwarci na potrzeby swoich wychowanków, wspierają ich twórczą aktywność, efektywnie współpracują z rodzicami.

Zespół kierowniczy placówki stanowią:

Dyrektor: mgr Iwona Olszewska

Wicedyrektor: mgr Elżbieta Dulian