BIP

Kadra

Zespół kierowniczy placówki stanowią:

Dyrektor: mgr Elżbieta Makris

Wicedyrektor: mgr Iwona Olszewska

Kadrę pedagogiczną Zespołu Szkół stanowią:

  • nauczyciele szkół

  • nauczyciele religii

  • pedagog

  • psycholog

  • bibliotekarz

  • nauczyciele rewalidacji indywidualnej (neurologopeda, surdopedagog, specjalista korekty wad mowy – logopeda, specjalista korekcji wad postawy, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego metodą Tomatisa)

  • wychowawcy świetlicy

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe do pracy
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Są oni odpowiedzialni za jakość wykonywanej pracy oraz za powierzonych ich opiece uczniów i wychowanków.

Kadra pedagogiczna na bieżąco doskonali swój warsztat pracy, kończy studia podyplomowe oraz kursy doskonalące, co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych u naszych wychowanków. W szkołach zatrudnionych jest 40 nauczycieli, przeważająca ich część uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 

Nauczyciele i wychowawcy są otwarci na potrzeby swoich wychowanków, wspierają ich twórczą aktywność, efektywnie współpracują z rodzicami.