Koło Redakcyjne

Szkolne koło redakcyjne istnieje od 6 lat. W roku szkolnym 2015/2016 na koło uczęszcza I klasa Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Efektem pracy naszych młodych redaktorów jest szkolna gazetka "Pentliczek".
Cele programu koła redakcyjnego w roku szkolnym 2015/2016:
- zapoznanie z pracą dziennikarza;
- korzystanie z różnych źródeł informacji ( encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja);
- doskonalenie umiejętności komunikowania się;
- rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej;
- wykorzystanie programów i technik komputerowych;
- wszechstronny rozwój ucznia;
- rozbudzanie
- zainteresowań i zdolności;
- kształcenie postaw kreatywnych;
- uczenie odpowiedzialności za własną pracę;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
Treści kształcenia:
- Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli
- Kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów
- Rozwój wyobraĽni, fantazji, ekspresji artystycznej
Opiekunami koła są mgr M. Brzezińska, mgr S. Rylowska.