Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 31

W SOSW Nr 1 funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, uczniowie szkoły podstawowej realizują zadania programowe w ramach oddziałów edukacyjno-terapeutycznych zwanych klasami. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi do 8 uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują przede wszystkim ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym kryterium powinno być dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że są dla niego stworzone najkorzystniejsze warunki, które będą wspomagać jego rozwój. Wskazane jest elastyczne planowanie zajęć dostosowanych do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowań ucznia. W związku z tym możliwe jest czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu klasowego lub w zajęciach rewalidacyjnych.

Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje dwa etapy edukacyjne:
- pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III,
- drugi etap edukacyjny: klasy IV-VIII.

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego wolności i praw człowieka, a także pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
Ważne jest, aby uczeń:
1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC);
2) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie;
4) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej indywidualności;
5) rozumiał na miarę swoich możliwości otaczające go zjawiska społeczne i przyrodnicze;
6) mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu;
7) posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich mocnych i słabych stron.
Edukacja dzieci ma charakter całościowy i zintegrowany, oparta jest na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze traktowane są łącznie co tworzy spójny i twórczy proces rewalidacyjny.
Działalność edukacyjna szkoły (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, ustalanych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania.
W szkole podstawowej wyodrębnia się:
1) zajęcia edukacyjne:
a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,
c) zajęcia rozwijające kreatywność,
d) wychowanie fizyczne,
e) religia/etyka;
2) zajęcia rewalidacyjne.