Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 1

W SOSW Nr 1 w Szczecinie funkcjonuje trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która stwarza możliwości podejmowania aktywności przez pracę w zakresie: ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, prac stolarskich, tkactwa i dziewiarstwa, szycia ręcznego i maszynowego, wytwórstwa przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, edukacji komputerowej, florystyki.

Nauczyciele realizują zagadnienia z przysposobienia do pracy zgodnie z poziomem indywidualnego rozwoju i tempa przyswajania wiedzy przez ucznia i jego zainteresowaniami. Do szkoły przyjmowani są uczniowie po ukończeniu Gimnazjum Specjalnego do roku szkolnego 2018/2019, a od roku szkolnego 2019/2020 po ukończeniu Szkoły Podstawowej Specjalnej. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowanie wydane przez Urząd Miejski.

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych), aktywnego dorosłego życia. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkole przysposabiającej do pracy jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem, przygotowanie uczniów do zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo do efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych, w maksymalnej integracji z innymi członkami społeczności lokalnej. Ważne jest również przygotowywanie uczniów do samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się:
1) zajęcia edukacyjne:
a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) zajęcia rozwijające komunikowanie się
c) zajęcia kształtujące kreatywność,
d) przysposobienie do pracy,
e) wychowanie fizyczne,
f) religia/etyka;
2) zajęcia rewalidacyjne.