Świetlica

W SOSW Nr 1 działa świetlica czynna od godziny 7.00 do godziny 16.00.

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym placówki.
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1. Zapewnienie uczniom przebywających w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
2. Realizacja planu pracy świetlicy.
3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.
4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych uczniów.
6. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
7. Upowszechnianie i kształtowanie kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.
8. Rozwijanie i uczenie samodzielności.
9. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
10. Zapoznanie dziecka z możliwościami organizowania czasu wolnego z własnymi możliwościami rozwojowymi.
11. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami.