Grupa wychowawcza

W placówce funkcjonuje grupa wychowawcza, która stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka
Szkolno –Wychwawczego Nr 1.
Grupa wychowawcza w Ośrodku funkcjonuje przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne.
Ośrodek zapewnia wychowankom całkowitą opiekę i warunki do rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego.
Wychowankami grup wychowawczych są uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania.
Zakwaterowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 jest nieodpłatne. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci i młodzieży wnoszą opłatę za posiłki w stołówce w kwocie równej wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

Zadania wychowawcze:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego wychowanków.
2. Tworzenie warunków psychospołecznych niezbędnych do wszechstronnego rozwoju wychowanków.
3. Zapewnienie niezbędnych warunków biopsychicznych i materialnych sprzyjających prawidłowemu rozwojowy wychowanków.
4. Wdrażanie wychowanków do życia społecznego.
5. Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań wychowanków, rozwijanie oraz wzbogacanie zakresu tych zainteresowań.
6. Zapewnienie prawidłowej organizacji wszelkim działaniom i zajęciom prowadzonym w grupie i poza nią.
7. Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego gospodarowania czasem wolnym.
8. Wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej wychowanków.
9. Wdrażanie wychowanków do usamodzielnienia.
10. Włączanie rodziców do działalności wychowawczo –rewalidacyjnej na rzecz ich dziecka.