Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!

 Zgodnie z tą zasadą,  w naszej placówce każdy uczeń i rodzic może liczyć na pomoc  pedagoga i psychologa.

 Uczniu, przyjdź do pedagoga, psychologa, gdy: jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie, nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, chcesz podzielić się swoją radością lub  sukcesem, chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób, masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga lub psychologa, gdy: niepokoi Cię zachowanie dziecka, chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach, masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole, potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania, masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić, szukasz pomocy.

Wystarczy tylko umówić się telefonicznie poprzez sekretariat Ośrodka na konkretne spotkanie. Oto szczegóły:

– PEDAGOG, mgr WIOLETA PACEWICZ-CHABROŃ  udziela porad i konsultacji w każdy piątek w godzinach 10.00 – 11.00.

– PSYCHOLOG, mgr EWA TOCZEK udziela porad i konsultacji w każdy   piątek w godzinach 8:00 – 13:00.

ZADANIA PEDAGOGA W ZSS NR 1 W SZCZECINIE:

 – diagnozowanie przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych, szukanie środków zaradczych;

– prowadzenie poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli;– wspieranie zespołów klasowych w procesie integracji;

– wspieranie nowych uczniów w procesie adaptacji do nowego środowiska;

– wspieranie uczniów w pokonywaniu przeżywanych trudności oraz w rozwijaniu poczucia własnej wartości;

– wspieranie rodziców uczniów w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu efektywności komunikacji z dziećmi;

– organizowanie zajęć profilaktycznych, wychowawczych i psychoedukacyjnych;

– wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno – wychowawczych;

– planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Ośrodek na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru dla uczniów form opieki, aktywności i pracy zawodowej po ukończeniu szkoły.

 

ZADANIA PSYCHOLOGA W ZSS NR 1 W SZCZECINIE:

 – opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji;

 – określanie poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, rozwoju sfery emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją;
– identyfikowanie mocnych i słabych stron ucznia;
– rozpoznawanie potrzeb: psychologicznych, poznawczych, opiekuńczych i emocjonalnych;
–  wyznaczanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

– wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb;

– diagnozowanie sytuacji wychowawczych uczniów celem rozwiązywania problemów wychowawczych;

– konsultacje z wychowawcami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych;

– pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych;

– działania z zakresu profilaktyki i psychoedukacji,

– terapie indywidualne i grupowe;

– pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

– inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 – udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;

– udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze;

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

– działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka (warsztaty, zajęcia terapeutyczne zajęcia psychoedukacyjne, terapie indywidualne, zajęcia rozwijające);

 – terapia zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych;                                           

– terapia indywidualna stymulująca rozwój i funkcjonowanie procesów poznawczych;

 – indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz z kadrą pedagogiczną szkoły;

– wskazywanie osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy;

– konsultacje i doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej;

– pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, np.

ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, poziomu intelektualnego;

– rozpoznawanie, rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań zawodowych uczniów;

– indywidualne rozmowy z uczniami dotyczące pracy zawodowej.