REKRUTACJA

Rekrutacja do szkół przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3 prowadzona jest przez cały rok szkolny.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie (w stopniu umiarkowanym i znacznym) w wieku od 7 do 24 lat.

Ośrodek prowadzi nabór do szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 31
 • Gimnazjum nr 51
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 ( profile, pomocnik w pracach domowych i ogrodowych, prace stolarskie, tkactwo i dziewiarstwo, szycie ręczne i maszynowe, wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, edukacja komputerowa)
 • Wymagane dokumenty:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo szkolne ( jeżeli dziecko uczęszczało wcześniej do szkoły)
 • 2 zdjęcia,
 • odpis aktu urodzenia,
 • numer pesel,
 • zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały,
 • karta zdrowia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w Szkole Przysposabiającej do pacy
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a do Szkoły Przysposabiającej do Pracy-świadectwo ukończenia gimnazjum.

  UWAGA:
  Rodzic lub opiekun prawny dziecka zamieszkałego w Szczecinie składa wniosek o wydanie skierowania do Ośrodka w Wydziale Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie, ul. Armii Krajowej 1,
  a dziecka zamieszkałego poza Szczecinem w Wydziale Oświaty właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
  Poniedziałek - Piątek w godz. 7.30-15.30 Tel./ fax. 091 4538880