Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły. Władzami SU są: na szczeblu klas: Samorządy Klasowe, na szczeblu szkoły Rada Uczniowska składająca się z uczniów wybranych w demokratycznych wyborach poprzedzonych mini kampanią. Każde dziecko miało prawo oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Wybory do rady Uczniowskiej odbywają się zwykle w miesiącu wrześniu, a jej kadencja trwa 1 rok. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele powoływani przez wicedyrektora placówki, a założenia programowe realizowane są we współpracy z opiekunami sekcji:

- kulturalnej,

- ekologicznej,

- ogrodniczej,

- plastycznej,

- zdrowotnej,

- porządkowej.

Do kompetencji SU należy:

- realizacja imprez z kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych,

- opracowanie zadań sekcji,

- tworzenie tradycji, zwyczajów, obyczajów Ośrodka,

- prowadzenie konkursów Pilny Uczeń, Grzeczny Uczeń, Czysty Uczeń, Super Ogrodnik, Najlepszy Dyżurny,

- organizowanie imprez, zabaw, konkursów itp.,

- wdrażanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych,

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

- udział w pracach na rzecz Ośrodka,

- rozwiązywanie aktualnych problemów i konfliktów wewnątrzszkolnych,

- wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: T. Purtak, D. Nikipierowicz, K. Rejman, M. Jurczak, P. Sobczyński.