Sekcja Ekologiczno - Zdrowotna

Celem głównym działalności Sekcji Ekologiczno-Zdrowotnej Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, podejmowanie działań ekologiczno-zdrowotnych w najbliższym otoczeniu, wytwarzanie nawyku oszczędnego korzystania z materiałów, segregowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Członkowie sekcji podejmują szereg działań ukierunkowanych na poznanie przyrody i sposobów jej ochrony poprzez czynności praktyczne: 1.Poznawanie przyrody- poznawanie piękna przyrody i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych -piękno krajobrazu i jego różnorodność, gatunki roślin i zwierząt, rodzaje lasów, wpływ przyrody na człowieka, np: wycieczki do lasu, do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt 2.Ochrona żywych i martwych elementów środowiska- kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwianie na konieczność jej ochrony 3.Działania ekologiczno-zdrowotne - kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska i własnego organizmu: np: udział w akcjach ogólnopolskich„Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi, udział w zbiórce i segregowaniu odpadów, Tydzień dla Zdrowia 4. Poznawanie własnego ciała i ochrona zdrowia -propagowanie zdrowego stylu życia i wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem. Opiekunami sekcji są: Eliza Krakowian, Krystyna Różycka, Małgorzata Sztandera, Helena Zając, Jadwiga Zielińska, Małgorzata Brzezińska.