BIP

Szkoły / Grupa wychowawcza

W naszym Ośrodku  kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszystkim naszym uczniom tworzymy odpowiednie warunki rozwoju oraz dajemy szansę osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Zapewniamy im specjalistyczną pomoc i indywidualne ukierunkowanie.

 

Naszym atutem jest możliwość edukacji dzieci od 7 do 24 roku życia, bowiem w skład naszego Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 31
(klasy I-VIII)
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1
( klasy I-III o profilu ogólnym z rozszerzonymi kierunkami: ogrodniczy, zajęcia w gospodarstwie domowym, prace stolarskie, tkactwo i dziewiarstwo, szycie ręczne i maszynowe, wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, edukacja komputerowa).

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do zakładki „OFERTA DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW”.

W placówce funkcjonuje grupa wychowawcza, która stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychwawczego Nr 1.

Grupa wychowawcza w Ośrodku funkcjonuje przez cały rok szkolny jako placówka, w której przewidziane są ferie szkolne. Ośrodek zapewnia wychowankom całkowitą opiekę i warunki do rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego.

Wychowankami grup wychowawczych są uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania. Zakwaterowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 jest nieodpłatne. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci i młodzieży wnoszą opłatę za posiłki w stołówce w kwocie równej wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

Zadania wychowawcze:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego wychowanków.
  • Tworzenie warunków psychospołecznych niezbędnych do wszechstronnego rozwoju wychowanków.
  • Zapewnienie niezbędnych warunków biopsychicznych i materialnych sprzyjających prawidłowemu rozwojowy wychowanków.
  • Wdrażanie wychowanków do życia społecznego.
  • Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań wychowanków, rozwijanie oraz wzbogacanie zakresu tych zainteresowań.
  • Zapewnienie prawidłowej organizacji wszelkim działaniom i zajęciom prowadzonym w grupie i poza nią.
  • Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego gospodarowania czasem wolnym.
  • Wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej wychowanków.
  • Wdrażanie wychowanków do usamodzielnienia.
  • Włączanie rodziców do działalności wychowawczo –rewalidacyjnej na rzecz ich dziecka.